Obchodní podmínky pro akce

Tyto obchodní podmínky („OP“) upravují práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z objednávky akce, např. jednodenního setkání, kurzu, semináře či online produktu, uzavřené mezi „účastníkem“ a firmou Green meadow, s. r. o., Na Spravedlnosti 2920, 530 02 Pardubice IČO: 11836920, (dále také jen „pořadatel“). Tyto OP jsou nedílnou součástí nabídky akcí, případně jiné smlouvy, která na ně odkazuje (např. prodej digitálního obsahu, konzultací) dále označováno také jako “produkt”. Pro vyloučení pochybností se tyto obchodní podmínky vztahují také pro nákup e-booků (elektronických knih) a online kurzů (dále obojí společně označováno i jako „digitální obsah“ nebo „produkty“) přes webové rozhraní www.zelenalouka.cz , www.bylinkovaskola.cz .

1. SMLUVNÍ RÁMEC A PŘEDMĚT SMLOUVY

1.1. Smluvní rámec dohody mezi účastníkem a pořadatelem tvoří (i) objednávka, (ii) tyto OP a (iii) popis akce-produktu v katalogu pořadatele (čímž se rozumí on-line verze nabídky na webových stránkách www.zelenalouka.cz a www.bylinkovaskola.cz). Všechny tyto dokumenty jsou pro smluvní strany závazné. Ustanovení těchto OP se použijí i pro případ objednání určité služby pro třetí osobu (darování) či pro obecný dárkový poukaz, a to včetně stornopoplatků (odstupného).

1.2. Pořadatel se na základě objednávky zavazuje účastníkovi obstarat produkt uvedený na webových stránkách, a to za podmínek a v souladu s objednávkou a  těmito OP. Účastník se zavazuje zaplatit pořadateli celou cenu produktu, případně další plnění, a to řádně a včas v souladu s objednávkou, těmito OP, a dodržet i své ostatní závazky a povinnosti vyplývající ze Smluvního rámce.

2. UZAVŘENÍ SMLOUVY

2.1. Smlouva dle objednávky se uzavírá elektronickou formou, když přijetí návrhu k uzavření smlouvy je ze strany pořadatele zasláno druhé straně elektronickou formou na email uvedený účastníkem. Předložením návrhu na uzavření smlouvy se rozumí vyplnění příslušného objednávkového formuláře na webových stránkách www.zelenalouka.cz a www.bylinkovaskola.cz .

2.2. Účastník bezprostředně po uzavření smlouvy doloží pořadateli zaplacení ceny akce (dle instrukce pořadatele). Zaplacení ceny akce je podmínkou účinnosti smlouvy. Cena akce je zásadně stanovena ve výši dle nabídky, bez souhlasu pořadatele není možné dodatečně požadovat poskytnutí slevy.

2.3. Účastník potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s dokumenty tvořícími Smluvní rámec a souhlasí s nimi, a prohlašuje, že s nimi podrobně seznámil i případné další osoby, v jejichž prospěch smlouvu sjednává, a že i tyto osoby se všemi těmito dokumenty v plném rozsahu souhlasí.

2.4. Pokud účastník uzavírá smlouvu i za další osoby či ve prospěch dalších osob, potvrzuje svým podpisem, že má od těchto osob příslušné zmocnění či souhlas, a dále, že disponuje výslovným souhlasem všech těchto osob s poskytnutím jejich osobních údajů pořadateli a jejich zpracováním za účelem uzavření smlouvy a účasti na příslušné akci.

2.5. Pokud účastník uzavírá smlouvy i za či ve prospěch třetích osob, odpovídá pořadateli jako spoludlužník za splnění všech závazků těchto osob, včetně včasné úhrady ceny akce a předání potřebných informací.

3. PODROBNÉ POKYNY

3.1. Dokladem pro nástup účastníka na akci je doklad o zaplacení celkové ceny akce.

3.2. Informace k akci mohou být pořadatelem upřesněny v Pokynech zaslaných na email uvedený účastníkem v objednávce.

3.3. Pokud účastník neobdrží konečné pokyny 7 dní před konáním akce, zavazuje se kontaktovat pořadatele. V opačném případě se má za to, že účastník veškeré pokyny k akci obdržel.

3.4. Účastník se zavazuje respektovat informace a doporučení uvedená v Pokynech a pokynech na webových stránkách o akci, především požadavky na vybavení. Pořadatel má právo vyloučit účastníka z účasti na programu, zejména s ohledem na bezpečnost, pokud jeho vybavení neodpovídá požadavkům uvedeným v Pokynech k akci, z důvodu chování účastníka. V případě, že dojde k vyloučení účastníka z programu v důsledku jednostranného nedodržení podmínek uvedených v Pokynech (resp. celého Smluvního rámce) účastníkem, nemá účastník nárok na odstoupení od smlouvy, náhradu jakékoli škody, odstranění vady akce ani jiné plnění z tohoto důvodu.

3.5. Produkt je produktem duševního vlastnictví, a proto je zakázáno jakékoliv jeho šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora. Uzavřením kupní smlouvy účastník přijímá, že jakékoliv použití informací z produktu a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí jsou pouze v rukou účastníka a pořadatel za ně nenese žádnou odpovědnost.

4. CENA AKCE A PLATBY

4.1. Cena akce je stanovena smluvně a je součástí Smluvního rámce.

4.2. Cena akce zahrnuje služby, které jsou u akce výslovně uvedeny v katalogu pořadatele. Do ceny akce mohou být zahrnuty i další doplňkové služby.

4.3. Cena nezahrnuje zejména nepovinné či variabilní náklady, např. poplatky za vstupy do památkových objektů a muzeí, občerstvení, strava, dopravné, pokud není uvedeno výslovně jinak.

4.4. Účastník se zavazuje zaplatit pořadateli plnou cenu akce včetně všech doplňkových služeb již při uzavření smlouvy či ve lhůtě splatnosti příslušného daňového dokladu, vždy však nejpozději 2 dny před nástupem na akci.

4.5.   Platbu akce je možné provést následujícími způsoby:

4.5.1 bezhotovostně bankovním převodem na účet (platba trvá většinou 1 – 2 pracovní dny): pokyny k platbě účastník obdrží v e-mailu potvrzujícím přijetí objednávky. Při platbě je účastník povinen uvést variabilní symbol, který obdrží v pokynech k platbě.

4.5.2 bezhotovostně platebními kartami VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro (platba se provede ihned).

4.5.3 online bankovním převodem (platba se provede ihned).

4.5.4. Platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti GOPAY s.r.o., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví účastník zadává pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti GOPAY s.r.o.

4.5.5 Případné další způsoby platby budou uvedeny na webovém rozhraní nebo mohou být mezi pořadatelem a účastníkem výslovně dohodnuty. Kupní cena se hradí v korunách českých.

4.6. Splatnost ceny akce

4.6.1.     V případě bezhotovostního převodu je cena akce splatná do 14 dnů od potvrzení přijetí objednávky.

4.6.2.     Cena akce je uhrazena v okamžiku, kdy je příslušná částka připsána na bankovní účet pořadatele.

4.6.3.     Po přijetí platby obdrží účastník doklad nebo informaci o přijaté platbě. Ustanovení § 2119 odst. 1 NOZ se nepoužije.

5. ZMĚNA SMLOUVY

5.1. Pořadatel má právo navrhnout účastníkovi změnu smlouvy, zejména změnu programu, trasy či jiné podmínky akce nebo služeb, k jejímuž poskytnutí se ve smlouvě zavázal, pokud ho k tomu nutí vnější okolnosti, např. stav počasí nebo jiné závažné ohrožení bezpečnosti v cílovém místě akce, či významné dopravní omezení nebo jiná důležitá okolnost. Má-li být v důsledku změny smlouvy změněna i cena akce, uvede pořadatel v návrhu podle předchozí věty i výši nové ceny.

5.2. Pokud účastník z jakýchkoli důvodů na své straně nevyužije zcela nebo zčásti služby, na jejichž poskytnutí měl podle smlouvy právo, nezakládá taková skutečnost jakýkoli nárok na slevu z ceny akce nebo těchto služeb.

5.3. V případě změny objednávky (např. změna účastníka) ze strany účastníka může pořadatel účtovat účastníkovi manipulační poplatek 500 Kč za každou takto požadovanou změnu. Požadavek účastníka na změnu akce (jiný termín, jiný typ akce) se považuje za odstoupení od smlouvy dle OP, nedohodnou-li se smluvní strany v konkrétním případě jinak.

6. ZRUŠENÍ akce

6.1. Realizace akce z nabídky/katalogu pořadatele je podmíněna dosažením minimálního počtu účastníků.

6.2. Pořadatel bude informovat účastníka elektronickou poštou o zrušení akce z důvodu nedosažení minimálního počtu účastníků nejpozději 5 dní před konáním akce. V tomto případě se vrací účastníkům zaplacená úhrada v plné výši na bankovní účet, ze kterého byla akce zaplacena.

6.3. Pořadatel má právo na zrušení akce v důsledku neodvratitelné události, která zabraňuje pořádání akce nebo ohrožuje bezpečnost účastníků, kdykoli před odjezdem na akci i v jejím průběhu. V tomto případě se vrací účastníkům zaplacená úhrada snížená o prokazatelně realizované výdaje.

7. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

7.1. Účastník i pořadatel může před zahájením akce od smlouvy odstoupit vždy.

7.2. Zrušila-li pořadatel akci z jiného důvodu než pro porušení povinnosti účastníkem, nabídne účastníkovi náhradní akci celkově odpovídající alespoň tomu, co bylo původně ujednáno, pokud je v možnostech pořadatele takou akci nabídnout.

7.3. Odstoupí-li od smlouvy účastník z jiného důvodu, než pro porušení povinnosti pořadatele, zaplatí pořadateli odstupné podle článku 8., a to za sebe i za každou jím přihlášenou osobu. Stejné odstupné účastník zaplatí, odstoupí-li od smlouvy pořadatel pro porušení povinnosti zákazníka. Za den odstoupení od smlouvy ze strany zákazníka je považován den, kdy účastník doručí pořadateli písemné oznámení o odstoupení od smlouvy.

·         Oznámení o odstoupení od smlouvy:

·         Adresát (účastník vloží jméno a příjmení, adresu a e-mailovou adresu):

·         Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží (*)

·         Datum objednání (*)/datum obdržení (*)

·         Jméno a příjmení účastníka/účastníků

·         Adresa účastníka/účastníků

·         Podpis účastníka/účastníků (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)

·         Datum(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.

7.4. Účastník odešle toto oznámení emailem na adresu skola@zelenalouka.cz  spolu s uvedením čísla objednávky, termínu a názvu akce/produktu.

8. ODSTUPNÉ

8.1.  Výše odstupného (stornopoplatku) se stanovuje ve výši 100% z uhrazené ceny akce, a to v případě, že účastník odstoupí od smlouvy 15 a méně kalendářních dnů do počátku akce. V případě, že se účastník nemůže zúčastnit kurzu z doložitelných závažných zdravotních nebo rodinných důvodů, může pořadatele požádat o prominutí odstupného.

8.2. V případě, že účastník na akci nenastoupí nebo přeruší účast na akci ze své vlastní vůle či z jiných příčin na své straně, činí odstupné 100 % z ceny akce. V případě pozdního nástupu na akci činí odstupné 100% z ceny nevyčerpané části akce a účastník nemá nárok na náhradu nákladů spojených s pozdním nástupem.

9. VADY AKCE

9.1. Pro případ, že akce neproběhla dle smlouvy a těchto obchodních podmínek, je účastník oprávněn vady akce reklamovat. Při vyřizování reklamace a uplatňování nároků z důvodně uplatněné reklamace bude postupováno v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

9.2. Vady akce zjištěné v průběhu akce musí účastník neprodleně oznámit pořadateli tak, aby mohla být zjednána co nejrychlejší náprava. Jestliže náprava vady ihned není možná, zavazuje se zákazník sepsat s pořadatelem nebo přítomným lektorem záznam o zjištěné vadě akce obsahující alespoň: osobní údaje účastníka, popis vady akce a případný požadavek na její vyřízení. Reklamační formulář je k dispozici ZDE.

9.3. Pořadatel vyřídí reklamaci nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění nebo ode dne skončení akce v případě, že reklamace byla uplatněna na akci a nebyla vyřešena na místě.

9.4. Pro vyloučení pochybností, pořadatel neodpovídá za škodu na majetku, zdraví či jiných hodnotách a zájmech účastníků způsobených třetími osobami.

10. ODPOVĚDNOST ÚČASTNÍKŮ AKCE

10.1. Účastník se zavazuje:

·        dodržovat právní předpisy;

·        dodržet čas a místo nástupu, které pořadatel sdělil;

·        dbát pokynů pořadatele, dodržovat stanovený program a v případě svého individuálního programu o něm informovat pořadatele

·        sdělit pořadateli veškeré informace důležité pro posouzení vhodnosti účasti účastníka na konkrétní akci, zejména případná zdravotní omezení, přičemž pořadatel je v případě zjištění těchto omezení oprávněn smlouvu s účastníkem odmítnout uzavřít nebo od smlouvy bez jakýchkoli sankcí odstoupit;

·        chovat se během akce v souladu s kulturními zvyklostmi a jednat tak, aby nepoškozoval a negativně neovlivňoval přírodu a okolní prostředí.

10.2. Účastník se zavazuje zajistit, aby shora uvedené závazky a podmínky splnily všechny osoby, které na akce přihlásil.

10.3. Účastník plně odpovídá za následky vzniklé nedodržením právních předpisů.

10.4. Účastník se zúčastňuje akce na vlastní nebezpečí a odpovědnost.

10.5. Je-li účastník pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek, nebo pokud jeho vybavení a okamžitý fyzický a psychický stav neodpovídají náročnosti programu akce, je pořadatel nebo přítomný lektor oprávněn vyloučit účastníka z programu nebo přijmout jiné přiměřené opatření k zajištění bezpečnosti. V krajním případě může pořadatel nebo přítomný lektor účastníka vyloučit z akce, zejména pokud hrubě ruší její průběh nebo ostatní účastníky, a to bez náhrady. V těchto případech se neúčast na akci nebo jeho části nepovažuje za porušení smlouvy ze strany pořadatele.

10.6. Účastník prohlašuje (ve vztahu ke všem jím přihlášeným účastníkům), že:

·         si není vědom žádných omezení, která by mu bránila v řádné účasti na akci;

·         bude respektovat pokyny pořadatele a přítomného lektora;

·         nahradí případnou škodu, kterou způsobí byť z nedbalosti v ubytovacím aj. zařízení i jinde, kde čerpal služby zajištěné dle smlouvy;

·         se v průběhu akce zdrží požívání alkoholu a omamných látek;

·         souhlasí s použitím svých osobních údajů (v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.) uvedených v objednávce/smlouvě pro potřeby pořadatele, a to výhradně za účelem pořádání akce a zasílání obdobných obchodních nabídek, a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení pořadatele ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., v platném znění.

11. MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ

V případě, že dojde mezi pořadatelem  a účastníkem ke vzniku spotřebitelského sporu ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může účastník podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách www.coi.cz.

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1. Odkazy na články znamenají odkazy na články těchto OP, není-li uvedeno jinak.

12.2. V případě potřeby je pořadatel oprávněn změnit tyto OP zveřejněním nového znění na svých webových stránkách. Takto změněné OP platí pro smlouvy uzavřené po zveřejnění nových OP.

12.3. Práva a povinnosti smluvních stran ve vztahu založeném smlouvou se řídí dokumenty tvořícími Smluvní rámec, zejména OP, zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a dalšími obecně závaznými právními předpisy, a to ve všech případech v platném znění.

12.4. Případná neplatnost jednotlivých ustanovení těchto OP nemá vliv na platnost ostatních ustanovení.

12.5. Smluvní strany prohlašují, že si tyto OP před uzavřením smlouvy přečetly, že odpovídají jejich vůli a že s obsahem těchto OP v plném rozsahu a bez výhrad souhlasí.

Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 1. 1. 2023.